close
icon left icon right

[GIỚI THIỆU] Tính Năng Nhiệm Vụ

Xin chào các Chúa Công, Hồng Tụ xin giới thiệu đến hệ thống Nhiệm Vụ phong phú, mang đến cho các Chúa Công rất nhiều tài nguyên đây.

[Nhiệm Vụ]

- Hàng Ngày: Các Chúa Công chỉ cần làm theo các mục tiêu nhiệm vụ yêu cầu, sẽ nhận được phần quà rất hấp dẫn, ngoài ra còn tích thêm điểm Sôi Nổi.

- Thành Tựu: Thành Tựu thưởng rất nhiều KNB, Các Chúa Công phải hoàn thành các mục tiêu mới được nhé.

- Phần Thưởng Sôi Nổi: Lương Thảo, Đồng, Tinh Thiết-Cao, Sách Pháp Binh, Bái Thiếp,Mảnh Vạn Năng

[Lưu Ý] Mỗi 1 nhiệm vụ là 10 điểm Sôi Nổi.

Các Chúa Công hãy mua hoàn thành các nhiệm vụ để nhận cục kỳ nhiều Tài NguyênKNB nào.

Game